Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası

Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası

Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası
Kanalizasyon ya da lağım döşemi, pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir. Bu kanallarda künk ya da büz adı verilen kalın borular kullanılır.

Ayrıca bunların bir zarar görmesi ( delinme, yanma, kırılma ) sonucunda etrafa kötü koku yayılabilir. Yani kanalizasyon borularının çok sağlam olması lazımdır.

Kanalizasyon hatları genellikle 1/2 dolulukta 2fps hızla akacak şekilde tasarlanır. Asgari akış hızı, boruların temiz kalmasını sağlar ve katı madde birikimini engeller. Bina içi sistemlerde eğim %1 ile %2 arasında olmalıdır. Bina dışındaki sistemin uç (dış) noktalarındaki borular, en az %1 eğimle tasarlanmalıdır. Bu uç noktalardaki borularda az akış olacağından, %1 eğim, boruların temiz kalmasına yardımcı olur.

Yatay eğrilikli borular pek istenmese de bazı durumlarda gerekli olabilir. Böyle durumlarda, boru düzmüş gibi hesaplanır ve gerekli minimum eğime %50 eklenir. Böylece, borunun eğriliğinden kaynaklanan hidrolik enerji kaybı dengelenmiş olur.

Menhol bağlantılarında, aynı çaplı borular bağlanırken, akış yönünde aşağıda kalan boru, yukarıdaki borudan en az 0,025 m daha alçak konulmalıdır. Eğer, boru çapı değişiyorsa, boruların çapının %80’ine karşılık gelen yükseklikleri eşleştirilmelidir.

Bunu da oku :  Evsel Atık Su Arıtma

Kanalizasyon ağının bulunmadığı yerlerde genellikle lağım çukuru kullanılır.

Kanalizasyon Tatbikat Projesi işi, belde/bölgenin atık suyunun toplanması ve uzaklaştırılması ihtiyacına cevap verecek bir kanalizasyon tesisine kavuşabilmesi için, gerekli olabilecek her türlü mühendislik hizmetlerini kapsamaktadır. Yapılması gerekli olan mühendislik hizmetleri genel hatları ile aşağıda belirtilmiştir.

a) İller Bankası’nın “Kanalizasyon islerinin Planlanması ve Projelerin Hazırlanmasına Ait Talimatname”sinde öngörülen her türlü etüt ve çalışmalar yapılacaktır.

b) Projeler beldenin kısa (yaklaşık 10 yıl), orta (yaklaşık 20 yıl), uzun (yaklaşık 35 yıl) süredeki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.

c) Nüfus projeksiyonları ile birlikte su tüketimi tespit edilip proje kriterleri belirlenecektir.

d) Şebeke, toplayıcı ve ana taşıyıcılar için gerekli güzergah etüdü ile birlikte kesin güzergahların tespiti ve arazi çalışmalarının yapılarak, 1/1000 ölçekli plan ve profiller hazırlanacaktır.

e) Mecra çaplarının seçimi ile birlikte hidrolik yönden tahkikleri yapılacaktır. f) Arıtma tesisi projeleri; iller Bankasınca ayrı olarak ele alınmasına rağmen, kanalizasyon tatbikat projesi yapılırken, ekonomi ve teknoloji açısından en uygun saha ve arıtma tipi seçilerek, boyutlandırılması ile birlikte 1/500 ölçekli plankoteleri hazırlanacaktır.

Bunu da oku :  Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

g) Mevcut kanalizasyon, PTT ve içme suyu gibi altyapı tesislerine ait var olan projeler, ayrıca verilecektir.

h) Şebeke toplayıcı ve ana toplayıcıların kesin güzergâhlarının tespitinde karayollarının işletmesi altında bulunan yollardan ve bunların istimlâk sahalarından uzaklaşma cihetine gidilecektir.

i) Kısa ve orta süredeki ihtiyaçları belirleme yönünden çalışmalar yapılacak olup, kanalizasyon sisteminin 1. ve II. kademe olarak ele alınması uygun görüldügü takdirde 1. ve II. kademe hatlar plan üzerinde ayrı notasyonla gösterilecektir.

j) Arazi çalışmaları safhasında, bütün şehri kapsayacak sekilde röper agı hazırlanarak, 1. kademe hatlarda nivelman çalısması yapılacaktır. Kollektör güzergâhının 1 / 1000 ölçekli seritvari haritası, arıtma yerinin ise 1/500 ölçekli plankotesi çıkartılacaktır.

k) Zemin çalışmaları safhasında, sebeke, kollektör ve arıtma tesisi yerinde sondaj yapıldıktan sonra alınan numuneleri üzerinde gerekli laboratuvar deney sonuçları elde edilecektir. Sondaj neticelerinde; yeraltı suyu seviyeleri tespit edilerek, yeraltı suyunun kimyasal analizleri yapılacak ve inşaata esas olacak zemin klasları belirlenecektir.

l) Projenin hidrolik çözümünden sonra, detay projeler hazırlanacak, kazı ve nakliye ile ilgili fiyatlar tanzim edilerek projenin tümü için I. ve II. kademe tesislerin metrajları ile birlikte, inşsaat maliyetine esas olacak kesifler tanzim edilecektir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment